Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Articles by admin  -  Page 8
Latest

Phòng Cổ sinh và Địa tầng

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Cổ sinh và Địa tầng

Phòng Cổ sinh và Địa tầng được thành lập năm 1962 tại Đoàn Địa chất 20 – Tổng cục Địa chất. Đến năm 1965, Phòng được chuyển giao về Đoàn Nghiên cứu Địa chất 45 – tiền thân của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản ngày nay. Trải qua hơn 50 năm xây […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị

Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các phòng: Thạch luận – Trầm tích luận, Phân tích Khoáng thạch học, Khoáng vật và Địa chất đồng vị. Vị trí và chức năng Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị có chức […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Kiến tạo và Địa mạo

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Kiến tạo và Địa mạo

Phòng Kiến tạo và phòng Địa mạo – Trầm tích được thành lập từ năm 1965; đến năm 2004, hai phòng này sát nhập thành phòng Kiến tạo và Địa mạo. Qua 50 năm trưởng thành và phấn đấu, phòng đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nghiên cứu về các lĩnh […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Khoáng sản

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Khoáng sản

Phòng Khoáng sản được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Khoáng sản Kim loại và phòng Khoáng sản Không kim loại. Vị trí và chức năng Phòng Khoáng sản có chức năng tổ chức triển khai thực hiện và quản lý chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về khoáng sản […]

Đọc tiếp →
Latest

Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất

Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất được thành lập dựa trên cơ sở chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Phòng Viễn thám – Toán địa chất cũ. Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất có tên giao dịch quốc tế bằng Tiếng Anh: Center for Remote Sensing and […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Địa chất thủy văn và Địa chất công trình

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Địa chất thủy văn và Địa chất công trình

Phòng có tiền thân là Tổ Địa chất thủy văn – Địa chất công trình, được thành lập từ năm 1982; có thời gian đổi tên là Phòng Nghiên cứu Địa chất Môi trường, từ tháng 12 năm 2003 là Phòng Địa chất Thuỷ văn và Địa chất Công trình (ĐCTV & ĐCCT). Phòng ĐCTV […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Địa hóa và Môi trường

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Địa hóa và Môi trường

Phòng Địa hóa và Môi trường được thành lập từ năm 1965, với tên Bộ môn Địa hóa, thuộc Đoàn Nghiên cứu Địa chất 45 (tiền thân của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản). Cuối những năm 60 đầu 70 thế kỷ XX, Bộ môn Địa hoá đã tiến hành triển khai nhiều […]

Đọc tiếp →
Latest

Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học

By   /  12/10/2017  /  Các đơn vị trực thuộc  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học

Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Kinh tế địa chất – Nguyên liệu khoáng và bộ phận Toán địa chất thuộc phòng Viễn thám – Toán địa chất. Vị trí và chức năng Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học có chức […]

Đọc tiếp →
Latest

Thông tư Số: 20/2017/TT-BTNMT Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

By   /  10/10/2017  /  Quản lý nhà nước về Địa chất Khoáng sản  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư Số: 20/2017/TT-BTNMT Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày […]

Đọc tiếp →
Latest

Thông tư Số: 06/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000

By   /  10/10/2017  /  Quản lý nhà nước về Địa chất Khoáng sản  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư Số: 06/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000

Định mức kinh tế – kỹ thuật này được áp dụng cho các công việc sau: – Công tác điều tra địa chất khoáng sản biển sâu từ 300 đến 2.500m nước; – Công tác địa vật lý biển sâu; – Công tác trắc địa phục vụ điều tra địa chất và địa vật lý […]

Đọc tiếp →