Phân viện khoa hoc Địa chất và Khoáng sản phía Nam

Vị trí và chức năng:

 Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam (đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh) là tổ chức sự nghiệp khoa học trực thuộc và đại diện của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, có chức năng nghiên cứu, triển khai khoa học - công nghệ về địa chất, khoáng sản trên phạm vi các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương ở phía Nam.

Nhiệm vụ:

1.    Tổ chức thực hiện, triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ về địa chất, khoáng sản trên phạm vi các tỉnh, thành phố phía Nam sau khi được phê duyệt.
2.    Tổ chức nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ mới về địa chất, khoáng sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
3.    Tham gia Hội đồng xét duyệt các báo cáo, các công trình khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam.
4.    Tham gia thực hiện các dự án, chương trình, đề tài hợp tác về nghiên cứu triển khai khoa học- công nghệ về địa chất, khoáng sản với các tổ chức, cá nhân, đối tác nước ngoài theo sự phân công của Viện.
5.    Tư vấn, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ khảo sát lập quy hoạch và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm về nguyên liệu khoáng tại các tỉnh, thành phố phía nam.
6.    Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học - công nghệ về địa chất, khoáng sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam theo quy định của Pháp luật.
7.    Quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, nguồn tài chính thuộc phạm vi quản lý của phân Viện, thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính - kế toán của đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.
8.    Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
9.    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

            

Phó phân viện trưởng: Nguyễn Quốc Tuấn

Điện thoại cơ quan: 083.5882594

Phó phân viện trưởng: Nguyễn Tiên Túy

Điện thoại cơ quan: 083.5882594

Email: nttuy04@yahoo.com.vn

Đăng nhập
Liên Kết