Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Công tác đào tạo  >  Bài hiện tại

Luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Đức Phong chuyên ngành Địa chất học

By   /  25/09/2018  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Luận án Tiến sĩ NCS Nguyễn Đức Phong chuyên ngành Địa chất học

    Print       Email

Tên luận án: Nghiên cứu địa tầng phân tập trầm tích Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam

Chuyên ngành: Địa chất học                         Mã số: 9440201

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Phong        Khóa đào tạo: 2014 – 2017

Người hướng dẫn 1:  Trần Nghi;  Chức danh khoa học:  Giáo sư; Học vị: Tiến sĩ

Người hướng dẫn 2: Trần Tân Văn; Chức danh khoa học: Phó giáo sư; Học vị: Tiến sĩ

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

  1. Những đóng góp mới về học thuật, lý luận của luận án:

1) Nghiên cứu này là tiếp cận đầu tiên ứng dụng phương pháp địa tầng phân tập cho các đá trầm tích Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam.

2) Đây là nghiên cứu đầu tiên phân chia tướng và cộng sinh tướng Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam.

3) Đây là nghiên cứu đầu tiên tích hợp các phương pháp nghiên cứu thạch địa tầng, sinh địa tầng, trầm tích và địa tầng phân tập để luận giải các đá trầm tích carbonat và đá hạt vụn Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam. Khung địa tầng phân tập được đưa ra gồm các đơn vị địa tầng phân tập. Đây là cơ sở lý thuyết cho việc đối sánh địa tầng Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam và khu vực lân cận.

4) Đưa ra khung thời địa tầng phân tập giai đoạn Cambri giữa – Ordovic sớm vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam.

5) Đề xuất hệ tầng Chang Pung (e2-e3 cp) phân bố ở vùng Đồng Văn gồm 4 tập: Xéo Lủng, Cẳng Tẳng, Lô Lô và Thèn Ván phục vụ đo vẽ bản đồ địa chất và đối sánh khu vực.

6) Đối sánh đường cong dao động mực nước biển vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam và dao động mực nước biển toàn cầu giai đoạn Cambri giữa – Ordovic sớm.

  1. Những luận điểm mới được rút ra từ luận án:

1) Trầm tích Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn gồm 6 nhóm tướng và 15 tướng phân bố cộng sinh với nhau theo các miền hệ thống trầm tích.

– Nhóm tướng carbonat biển nông xa bờ;

– Nhóm tướng đá vôi sét biển nông gần bờ;

– Nhóm tướng đá vôi dạng cuội kết biển nông gần bờ;

– Nhóm tướng đá vôi trứng cá biển nông gần bờ;

– Nhóm tướng đá vôi vụn sinh vật biển nông ven bờ;

– Nhóm tướng trầm tích lục nguyên chứa vôi biển nông ven bờ.

2) Đưa ra một khung địa tầng phân tập các trầm tích Cambri trung – Ordovic hạ vùng Đồng Văn, Đông Bắc Việt Nam gồm 9 phức tập (S1 – S9) ứng với 9 chu kỳ dao động mực nước biển. Mỗi phức tập có 3 miền hệ thống trầm tích: Miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST), miền hệ thống trầm tích biển tiến (TST) và miền hệ thống trầm tích biển cao (HST).

– Miền hệ thống trầm tích biển thấp (LST) được đặc trưng bởi dãy cộng sinh tướng trầm tích lục nguyên chứa vôi biển nông ven bờ.

– Miền hệ thống trầm tích biển tiến (TST) bao gồm dãy cộng sinh tướng từ đá vôi biển nông ven bờ và kết thúc là tướng carbonat biển nông xa bờ.

– Miền hệ thống trầm tích biển cao (HST) bao gồm dãy cộng sinh tướng đá vôi phân lớp mỏng biển nông xa bờ và kết thúc là đá vôi biển nông ven bờ.

Xem chi tiết Luanan_TS_Phong

Tóm tắt Tiếng Việt Luanan_TS_Phong_TT_TV

Tóm tắt Tiếng Anh Luanan_TS_Phong_TT_TA

THONG TIN TOM TAT MOI VE MAT HOC THUAT -Phong

    Print       Email