Xem tất cả >>
# Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Ngày bắt đầu Thời gian thực hiện (tháng)
7052 NVTX.2020.03.04 Đặc điểm trầm tích và lịch sử phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong Holocen 01/01/2020 12 tháng
7386 NVTX.2021.03.03 Địa tầng các trầm tích Phanerozoi ở khu vực đông Việt Bắc (bao gồm các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Lạng Sơn) và khoáng sản liên quan 01/01/2021 12 tháng
1 3 4 5