Xem tất cả >>
# Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Ngày bắt đầu Thời gian thực hiện (tháng)
6509 NVTX.2018.05.05 Triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS 05/06/2019 60 tháng