Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính
Latest

Công khai thực hiện Dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023

By   /  11/04/2023  /  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Công khai thực hiện Dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023

Viện Khoa học Địạ chất và Khoáng sản công khai tình hình thực hiện Dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2023. Chi tiết xem tại đây: Công khai DT quý I.2023_0001

Đọc tiếp →
Latest

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 và 4 năm 2022

By   /  15/11/2022  /  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý 3 và 4 năm 2022

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý III, IV năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại đây: VDCKS_cong khai DT quy III.2022 VDCKS_Cong khai DT quy IV.2022

Đọc tiếp →
Latest

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021

By   /  01/06/2021  /  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021. Thông tin chi tiết xem tại đường link sau: VDCKS – Cong khai thuc hien du toan thu-chi ngan sach Quy I nam 2021

Đọc tiếp →
Latest

Thông tư Số: 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

By   /  10/10/2017  /  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư Số: 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn […]

Đọc tiếp →
Latest

Quyết định Số: 216/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

By   /  10/10/2017  /  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Quyết định Số: 216/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG –––––––––––––––––– Số: 216/QĐ-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày  20   tháng  02  năm 2014                                           […]

Đọc tiếp →
Latest

Quyết định Số: 368/QĐ- BTNMT Ban hành quy chế kiểm tra, nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

By   /  10/10/2017  /  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Quyết định Số: 368/QĐ- BTNMT Ban hành quy chế kiểm tra, nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, NGHIỆM THU CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm […]

Đọc tiếp →
Latest

Nghị định Số: 16/2015/NĐ-CP Quy chế tự chủ của Đơn vị sự nghiệp Công lập

By   /  10/10/2017  /  Quản lý nhà nước về Kế hoạch Tài chính  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Nghị định Số: 16/2015/NĐ-CP Quy chế tự chủ của Đơn vị sự nghiệp Công lập

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng […]

Đọc tiếp →