Ban lãnh đạo qua các thời kỳ

104

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
QUA CÁC THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

KS. Nguyễn Thiện Giao

Giai đoạn: 1965 – 1966

KS. Trương Dương Tấn

Giai đoạn: 1966 – 1981

KS. Phạm Quốc Tường

Năm 1981

GS. Dương Xuân Hảo

Giai đoạn: 1981-1982

PGS.TS. Nguyễn Khắc Vinh

Giai đoạn: 1982-1992

GS.TS. Phan Cự Tiến

Giai đoạn: 1992-1999

PGS.TSKH. Dương Đức Kiêm

Giai đoạn: 1999 – 2003

PGS.TS Nguyễn Xuân Khiển

Giai đoạn: 2003 – 2008

TS. Nguyễn Linh Ngọc

Giai đoạn: 2008 – 2010

PGS.TS. Trần Tân Văn

Giai đoạn 2010 – 2020

TS. Trịnh Hải Sơn

Gia đoạn: 2020 – đến nay

Bài trướcVị trí – Chức năng, Nhiệm vụ – Quyền hạn
Bài tiếp theoBan lãnh đạo đương nhiệm