Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Quản lý nhà nước về Địa chất Khoáng sản  >  Bài hiện tại

Thông tư Số: 44/2016/TT-BTNMT Quy định nội dung công tác giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản

By   /  10/10/2017  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư Số: 44/2016/TT-BTNMT Quy định nội dung công tác giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản

    Print       Email

1. Thông tư này quy định chi tiết Khoản 6 Điều 30 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật khoáng sản.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.

 

Download xem chi tiết tại đây

    Print       Email