Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị

54

Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại các phòng: Thạch luận – Trầm tích luận, Phân tích Khoáng thạch học, Khoáng vật và Địa chất đồng vị.

Vị trí và chức năng

Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị có chức năng tổ chức triển khai thực hiện và quản lý chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về Thạch luận và Địa chất đồng vị.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, xây dựng, tổ chức, hợp tác thực hiện, tham gia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu thuộc chuyên ngành Thạch luận và Địa chất đồng vị phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển Trái Đất.

2. Gia công, phân tích, kiểm tra các loại mẫu thạch học, khoáng vật, bao thể; giám định đá quí, các hợp chất tự nhiên, nhân tạo… phục vụ công tác nghiên cứu cơ bản, điều tra địa chất và khoáng sản.

3. Tư vấn và xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu chuyên ngành Thạch luận và Địa chất đồng vị. Nghiên cứu xây dựng các quy trình, quy phạm kỹ thuật… phục vụ cho yêu cầu phát triển của Viện và ngành Địa chất.

4. Tham gia cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ về nghiên cứu và triển khai các ứng dụng thạch luận và địa chất đồng vị phục vụ nhu cầu nghiên cứu cơ bản và chuyên sâu về địa chất và khoáng sản; hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chuyên ngành với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia đào tạo Sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, hợp tác quốc tế về Thạch luận và Địa chất đồng vị.

6. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo phân công của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

7. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Bài trướcPhòng Kiến tạo và Địa mạo
Bài tiếp theoPhòng Cổ sinh và Địa tầng