Trung tâm Công nghệ Địa chất và Khoáng sản

195

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Công nghệ Địa chất và Khoáng sản là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản,có chức năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, tư vấn và triển khai các dịch vụ về địa chất, khoáng sản và các lĩnh vực liên quan.

2. Trung tâm Công nghệ Địa chất và Khoáng sản là đơn vị hạch toán phụ thuộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Đề xuất, xây dựng, tổ chức, hợp tác thực hiện, thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tham gia xây dựng chiến lược kế hoạch, quy hoạch chính sách phát triển khoa học, công nghệ về địa chất và khoáng sản.

2. Điều tra, thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản; lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, xây dựng và thực hiện dự án về địa chất và khoáng sản.

3. Liên danh, liên kết với các tổ chức cá nhận trong và ngoài nước trong việc tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về địa chất và khoáng sản và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản: Tư vấn, lập dự án khai thác, sử dụng khoáng sản; chuyển giao công nghệ tuyển, chế biến khoáng sản; tư vấn triển khai, giám sát thi công dự án, đề án về địa chất và khoáng sản và các lĩnh vực liên quan; gia công phân tích mẫu địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật.

5. Tư vấn việc xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư chuyên  ngành, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

6. Tham gia đào tạo Sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về địa chất và khoáng sản.

7. Quản lý tổ chức,vị trí việc làm viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo phân công của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

8. Thực hiện công tác kế toán và quyết toán của đơn vị hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo đương nhiệm:

 TS. Nguyễn Thanh Tùng

Giám đốc Trung tâm

     ThS. Nguyễn Tâm

Phó Giám đốc Trung tâm

Bài trướcTạp chí địa chất
Bài tiếp theoBản tin kinh tế địa chất – nguyên liệu khoáng Quý I/2023