Xem tất cả >>
# Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Ngày bắt đầu Thời gian thực hiện (tháng)
7049 NVTX.2020.03.01 Quản lý hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học 01/01/2020 12 tháng
7050 NVTX.2020.03.02 Quản lý tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, kế hoạch, tài chính 01/01/2020 12 tháng
7066 NVTX.2020.03.16 Quản lý, vận hành sử dụng trang thiết bị khoa học và công nghệ: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống thiết bị phân tích thí nghiệm; Gia công phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu cơ bản, điều tra địa chất - khoá 01/01/2020 12 tháng
7057 NVTX.2020.03.08 Quy trình nghiên cứu lựa chọn các vị trí tối ưu phục vụ chôn cất chất phóng xạ. 01/01/2020 12 tháng
7067 NVTX.2020.03.17 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. 01/01/2020 12 tháng
7062 NVTX.2020.03.13 Xây dựng báo cáo hàng năm về lún mặt đất ở Việt Nam. 01/01/2020 12 tháng
7058 NVTX.2020.03.09 Xây dựng năng lực nghiên cứu Địa tin học và Xây dựng bản tin địa chất kinh tế - nguyên liệu khoáng. 01/01/2020 12 tháng
7056 NVTX.2020.03.07 Xây dựng tổng quan mô hình các mỏ porphyr đã biết trên thế giới và đánh giá khả năng, triển vọng mỏ porphyr (Cu, Au, Sn, W,...) ở Việt Nam. 01/01/2020 12 tháng
7065 NVTX.2020.03.15 Đặc điểm thiên tai trượt lở đất đá năm 2019 - 2020 ở Việt Nam và công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá. 01/01/2020 12 tháng
7052 NVTX.2020.03.04 Đặc điểm trầm tích và lịch sử phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong Holocen 01/01/2020 12 tháng
1 2 3