Xem tất cả >>
# Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Ngày bắt đầu Thời gian thực hiện (tháng)
7055 NVTX.2020.03.06 Nghiên cứu hệ phương pháp địa hóa trong tìm kiếm, khoanh vùNghiên ng triển vọng khoáng sản và dự báo quặng ẩn, ẩn sâu của W, Au, Cu. 01/01/2020 12 tháng
7061 NVTX.2020.03.12 Nghiên cứu triển vọng và đánh giá khả năng sử dụng các đá aplit granit ở địa khu biến chất cao Hoàng Liên Sơn làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất gốm sứ. 01/01/2020 12 tháng
7398 NVTX.2021.03.12. Nghiên cứu triển vọng và đánh giá khả năng sử dụng các đá aplit granit ở địa khu biến chất cao Hoàng Liên Sơn làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất gốm sứ. 01/01/2021 12 tháng
7392 NVTX.2021.03.06. Nghiên cứu đặc điểm địa hóa các kiểu mỏ Cu làm cơ sở khoa học định hướng tìm kiếm khoáng sản ẩn (Liên hệ với một số kiểu quặng Cu khu vực Trung Trung Bộ) 01/01/2021 12 tháng
7060 NVTX.2020.03.11 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng cát nghiền làm vật liệu xây dựng từ đá magma xâm nhập khu vực Đông Nam Bộ. 01/01/2020 12 tháng
7397 NVTX.2021.03.11. Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, chất lượng và mức độ sử dụng cát xây dựng trong vỏ phong hóa đá granitoit khu vực Đông Nam Bộ 01/01/2021 12 tháng
7388 NVTX.2021.03.01 Quản lý hoạt động KHCN, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học 01/01/2021 12 tháng
7049 NVTX.2020.03.01 Quản lý hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học 01/01/2020 12 tháng
7050 NVTX.2020.03.02 Quản lý tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, kế hoạch, tài chính 01/01/2020 12 tháng
7389 NVTX.2021.03.02 Quản lý tổ chức cán bộ; hành chính, quản trị; kế hoạch, tài chính 01/01/2021 12 tháng
1 2 3 4 5