Xem tất cả >>
# Mã nhiệm vụ Tên nhiệm vụ Ngày bắt đầu Thời gian thực hiện (tháng)
7066 NVTX.2020.03.16 Quản lý, vận hành sử dụng trang thiết bị khoa học và công nghệ: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, kiểm định, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống thiết bị phân tích thí nghiệm; Gia công phân tích mẫu phục vụ nghiên cứu cơ bản, điều tra địa chất - khoá 01/01/2020 12 tháng
7057 NVTX.2020.03.08 Quy trình nghiên cứu lựa chọn các vị trí tối ưu phục vụ chôn cất chất phóng xạ. 01/01/2020 12 tháng
7067 NVTX.2020.03.17 Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao. 01/01/2020 12 tháng
7062 NVTX.2020.03.13 Xây dựng báo cáo hàng năm về lún mặt đất ở Việt Nam. 01/01/2020 12 tháng
7390 NVTX.2021.03.04 Xây dựng dự thảo qui định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam 01/01/2021 12 tháng
7058 NVTX.2020.03.09 Xây dựng năng lực nghiên cứu Địa tin học và Xây dựng bản tin địa chất kinh tế - nguyên liệu khoáng. 01/01/2020 12 tháng
7394 NVTX.2021.03.08. Xây dựng sổ tay hướng dẫn ứng dụng phương pháp nghiên cứu trường ứng suất kiến tạo trong nghiên cứu, điều tra địa chất và khoáng sản 01/01/2021 12 tháng
7395 NVTX.2021.03.09. Xây dựng tiềm lực nghiên cứu "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và địa không gian trong đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn 01/01/2021 12 tháng
7056 NVTX.2020.03.07 Xây dựng tổng quan mô hình các mỏ porphyr đã biết trên thế giới và đánh giá khả năng, triển vọng mỏ porphyr (Cu, Au, Sn, W,...) ở Việt Nam. 01/01/2020 12 tháng
7065 NVTX.2020.03.15 Đặc điểm thiên tai trượt lở đất đá năm 2019 - 2020 ở Việt Nam và công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá. 01/01/2020 12 tháng
1 2 3 4 5