Thông tư Số: 05/2015/TT- BTNMT Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

22
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 Số:   05/2015/TT- BTNMT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2015

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/11/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế quản lý nhiệm vụ  khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2015 và thay thế Thông tư số 25/2011/TT-BTNMTT ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Các Thứ trưởng;

– Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

– Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

– Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ;

– Lưu: VT, PC, KHCN.

 

Download xem chi tiết tại đây

Bài trướcThông tư Số: 40/2017/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Bài tiếp theoThông tư Số: 44/2016/TT-BTNMT Quy định nội dung công tác giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản