Trung tâm Công nghệ Địa vật lý và Địa kỹ thuật

131

Vị trí và chức năng

 1. Trung tâm Công nghệ Địa vật lý và Địa kỹ thuật là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, có chức năng nghiên cứu khoa học công nghệ, tư vấn và và triển khai các dịch vụ có liên quan đến địa vật lý và địa kỹ thuật trong các lĩnh vực về địa chất và khoáng sản, địa chất môi trường, tai biến địa chất và địa chất nền móng xây dựng các công trình dân dụng, đô thị, giao thông, thủy lợi, thủy điện và các công trình ngầm khác.
 2. Trung tâm Công nghệ Địa vật lý và Địa kỹ thuật là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Đề xuất, xây dựng, tổ chức, hợp tác thực hiện, thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ; tham gia xây dựng chiến lược quy hoạch, chính sách phát triển khoa học công nghệ về Địa vật lý và Địa kỹ thuật.
 2. Nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm triển khai các phương pháp kỹ thuật – công nghệ Địa vật lý và Địa kỹ thuật; xây dựng các quy phạm kỹ thuật, quy trình công nghệ và chuyển giao khoa học công nghệ Địa vật lý và Địa kỹ thuật.
 3. Tổ chức thực hiện và triển khai công tác địa vật lý và địa kỹ thuật phục vụ các chương trình, dự án đề tài nghiên cứu, điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản, môi trường, tai biến địa chất, địa chất biển; phục vụ công tác tìm kiếm đánh giá, thăm dò và khai thác khoáng sản, tài nguyên nước dưới đất; phục vụ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các công trình dân dụng, đô thị, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, thủy điện, nhiệt điện và các công trình ngầm khác.
 4. Điều tra, đánh giá tác động môi trường các công trình giao thông, xây dựng, thủy điện và khai thác mỏ. Nghiên cứu, triển khai các hoạt động nghiên cứu, điều tra liên quan đến tai biến địa chất và địa chất môi trường; đề xuất và áp dụng các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ tai biến địa chất và xử lý ô nhiễm môi trường.
 5. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện trong lĩnh vực Địa vật lý và Địa kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
 6. Tư vấn việc xuất nhập khẩu thiết bị chuyên ngành, chuyển giao các công nghệ thuộc lĩnh vực Địa vật lý và Địa kỹ thuật.
 7. Tham gia đào tạo Sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về địa vật lý và địa kỹ thuật.
 8. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo phân công của Viện trưởng và quy định của pháp luật.
 9. Thực hiện công tác kế toán và quyết toán của đơn vị hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật.
 10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao

Lãnh đạo đương nhiệm:

ThS. Nguyễn Tiên Phong

PGĐ Quản lý điều hành

Email: ntrphong@gmail.com

 

 

TS. Dương Mạnh Hùng

PGĐ Trung tâm

Email: duongmanhhung706@gmail.com

 

 

Bài trướcTriển khai công tác tái đánh giá Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 năm 2022
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022