Văn phòng

92

Văn phòng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản được thành lập ngay sau khi Viện được thành lập. Trải qua hơn 50 năm phát triển, Văn phòng Viện luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và đã đạt nhiều thành tích.

Thi hành Quyết định số 2475/2008/QĐ-TNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện, Văn phòng Viện được hợp nhất cùng phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo và phòng Thông tin, bảo tàng và được lấy tên là phòng Tổ chức – Hành chính.

Để thống nhất tên gọi của các tổ chức trực thuộc các đơn vị trong Bộ, ngày 30/6/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1266/2015/QĐ-BTNMT, theo đó phòng Tổ chức – Hành chính được đổi tên lại là Văn phòng.

Hiện tại Văn phòng có 25 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 02 thạc sĩ; 10 cử nhân, kỹ sư và 12 nhân viên.

Vị trí và chức năng

1. Tham mưu, giúp Viện trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách và quản lý nhân sự.

2. Giúp Viện trưởng thực hiện công tác hành chính, văn thư, quản trị thanh tra, bảo vệ…

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Viện theo quyết định của Bộ trưởng; Thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch và bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ, viên chức. Thực hiện quy trình quy hoạch, đề bạt, tiếp nhận, điều động viên chức. Tổ chức thi tuyển hợp đồng lao động, xét tuyển, xét hết tập sự,… cho cán bộ, viên chức và người lao động.

3. Thực hiện công tác lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách theo quy định. Thừa ủy quyền của Viện trưởng giải quyết ký giấy nghỉ phép, xác nhận lý lịch, thời gian công tác, chữ ký…

4. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, văn hóa công sở, phòng chống tham nhũng, an ninh quốc phòng – dân quân tự vệ, thanh tra thủ trưởng, an toàn lao động.

5. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại về địa chất, khoáng sản theo nhiệm vụ được Bộ giao.

6. Thực hiện các nghiệp vụ về hành chính – pháp chế, văn thư. Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ văn bản, hồ sơ công việc đi – đến. Kiểm tra thể thức, tính pháp lý, hiệu lực của các văn bản, quyết định, hợp đồng,… do Viện ban hành, ký kết.

7. Đầu mối đón tiếp khách, sắp xếp lịch làm việc của Viện. Chuẩn bị các cuộc họp, ghi chép biên bản họp, làm việc.

8. Quản lý mặt bằng trụ sở nơi làm việc. Theo dõi và quản lý trang thiết bị văn phòng, điện, nước, điện thoại. Phối hợp với các phòng quản lý nghiệp vụ lập kế hoạch và thực hiện công tác xây dựng, sửa chữa nhỏ. Chăm lo sức khoẻ cán bộ, viên chức của Viện, giữ gìn vệ sinh môi trường cơ quan.

9. Thực hiện công tác thường trực, bảo vệ, giữ gìn trật tự an ninh cơ quan. Phòng chống hỏa hoạn, úng ngập.

10. Quản lý phương tiện vận tải. Bố trí phương tiện vận tải phục vụ công việc của Viện. Thừa uỷ quyền của Viện trưởng ký lệnh điều xe.

11. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động; tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Thừa hành, thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo phòng đương nhiệm

ThS. Kiều Trung Chính

Quyền Chánh văn phòng

Điện thoại cơ quan: 0243.8544386

Email: chinh181964@gmail.com

 

ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh 

Phó Chánh văn phòng

Email: hanhxing@yahoo.com

Điện thoại cơ quan: 0243.8542250

 

ThS.Lưu Văn Thắng

 Phó Chánh văn phòng

 Email: luuthangvinagmc@gmail.com

Điện thoại: 0913210272

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Bài trướcPhòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế
Bài tiếp theoHội Cựu chiến binh Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức đại hội nhiệm lỳ 2017-2022