Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế

50

Phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế trước đây là phòng Quản lý Khoa học – Kỹ thuật được thành lập năm 1976, tách ra từ phòng Quản lý tổng hợp, trong giai đoan 1996 – 2000 đổi tên thành phòng Khoa học – Kế hoạch ; giai đoạn 2004 – 2018 có tên là phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế. Đến nay, phòng được đổi tên thành phòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế.

Hiện tại Phòng có 11 nhân viên gồm 02 tiến sĩ, 02 thạc sỹ; 07 cử nhân có chức năng tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng trong công tác quản lý hoạt động khoa học đào tạo và hợp tác quốc tế.

Vị trí và chức năng

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về công tác quản lý hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo trình độ tiến sĩ, hợp tác quốc tế và thông tin, xuất bản, lưu trữ địa chất, bảo tàng.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì đề xuất và xây dựng định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đào tạo và hợp tác quốc tế của Viện.

2. Tổ chức đăng ký, xét duyệt các chương trình, đề án, đề tài, hợp đồng, điều tra khảo sát, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ, dự án hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

3. Chủ trì thẩm định, xét duyệt đề cương, báo cáo tổng kết các chương trình, đề án, đề tài, hợp đồng, các luận chứng kinh tế – kỹ thuật.

4. Chủ trì kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

5. Phối hợp thẩm định kế hoạch triển khai các nhiệm vụ; kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, nghiệm thu khối lượng và chất lượng thực hiện các bước địa chất.

6. Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, chất lượng, kết quả nghiên cứu các chương trình, đề án, đề tài, hợp đồng, các luận chứng kinh tế – kỹ thuật.

7. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo trình độ tiến sĩ về địa chất và khoáng sản.

8. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế. Chủ trì tổ chức các Hội thảo quốc tế, các khóa đào tạo có yếu tố nước ngoài.

9.Quản trị hệ thống mạng, trang web, thư điện tử, máy chấm công, camera giám sát.

10. Thực hiện công tác thông tin, xuất bản, lưu trữ địa chất, thư viện, bảo tàng địa chất.

11. Thư ký của Tiểu ban Chuyên môn Công viên Địa chất Toàn cầu Việt Nam.

12. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động; tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

13. Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác khoa học, đào tạo Sau đại học và hợp tác quốc tế.

14. Thừa hành, thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo phòng đương nhiệm

TS. Nguyễn Đại Trung

Trưởng phòng

Email: trung_nd@yahoo.com

 

ThS. Phạm Ngọc Dũng

Phó Trưởng phòng

Email: dungpn2379@gmail.com

 

Bài trướcPhòng Kế hoạch và Tài chính
Bài tiếp theoVăn phòng