Vị trí – Chức năng, Nhiệm vụ – Quyền hạn

41

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản là viện nghiên cứu cơ bản trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về địa chất và khoáng sản, tài nguyên địa chất, tài nguyên nước dưới đất, địa chất biển, địa chất môi trường, địa chất đô thị, địa chất y học, địa kỹ thuật (sau đây gọi chung là địa chất, khoáng sản); đào tạo sau đại học về địa chất và khoáng sản.

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; được ngân sách của nhà nước bảo đảmkinh phí hoạt động thường xuyên theo chế độ của tổ chức khoa hoc và công nghệ nghiên cứu cơ bản.

 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Bộ trưởng kế hoạch nghiên cứư, triển khai khoa học và công nghệ dài hạn, 5 năm, hàng năm về địa chất, khoáng sản; tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản về lịch sử phát sinh, phát triển vỏ Trái đất, cấu trúc địa chất, thành phần vật chất của các thành tạo địa chất nhằm xây dựng luận cứ khoa học cho việc điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và việc phòng ngừa tai biến địa chất và các tác hại về môi trường địa chất.

3. Tham gia nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chiến lược phát triển, chính sách, pháp luật về địa chất, khoáng sản; tham gia xây dựng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ của Bộ.

4.  Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về địa chất, khoáng sản.

5. Tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về địa chất, khoáng sản với nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

6. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về địa chất , khoáng sản theo phân công của Bộ trưởng.

7. Nghiên cứu cơ sở khoa học, tham gia xây dựng quy trình, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế- kỹ thuật về điạ chất, khoáng sản.

8. Thực hiện các dịch vụ thăm dò, khai thác, chế biến về đị chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học, công nghệ về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn và đào tạo sau đại học về địa chất, khoáng sản theo quy định của pháp luật.

11. Tư vấn các hoạt động về địa chất, khoáng sản, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước trong việc khai thác, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nguyên liệu khoáng  theo quy định của pháp luật.

12.Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Viện; thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài chính, kế toán của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.  

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

14. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, lao động theo phân cấp của Bộ.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Bài trướcHội thảo quốc tế ” Phân tích thực hành hệ thống dữ liệu của bơm nhiệt điện”
Bài tiếp theoBan lãnh đạo qua các thời kỳ