Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam  >  Bài hiện tại

Quyết định Số: 1881/QĐ-BTNMT

By   /  09/10/2017  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Quyết định Số: 1881/QĐ-BTNMT

Ban hành quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ công viên địa chất tiềm năng tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)

    Print       Email

Căn cứ Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định kỹ thuật điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất, tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch – Tài chính, Pháp chế, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

    Print       Email