Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam  >  Bài hiện tại

Quyết định Số: 82/QĐ-UBQG UNESCO

By   /  09/10/2017  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Quyết định Số: 82/QĐ-UBQG UNESCO

Thành lập Tiểu ban chuyên môn Công viên Địa chất toàn cầu Việt Nam

    Print       Email

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ ngày 11/03/2009 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam về việc thành lập Đầu mối Quốc gia về Mạng lưới Công viên địa chất Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nâng cấp Đầu mối Quốc gia về mạng lưới Công viên Địa chất Việt Nam thành Tiểu ban chuyên môn về Công viên Địa chất Toàn cầu Việt Nam trực thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Điều 2. Tên giao dịch tiếng Anh: Technical Committee on Global Geoparks of Vietnam National Commission for UNESCO.

Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban Chuyên môn về Công viên Địa chất toàn cầu Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 130/QĐ ngày 11 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam về việc thành lập Đầu mối Quốc gia về Mạng lưới Công viên địa chất Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Ủy ban, các Tiểu ban, các Tiểu ban chuyên môn liên quan và Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Download xem chi tiết tại đây

 

 

    Print       Email