Nghị định Số: 16/2015/NĐ-CP Quy chế tự chủ của Đơn vị sự nghiệp Công lập

4

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương I: Những Quy định chung

Chương II: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công

Chương III: Tổ chức thực hiện

Down load xem chi tiết tại đây

Bài trướcQuyết định Số: 1599 /QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức
Bài tiếp theoQuyết định Số: 368/QĐ- BTNMT Ban hành quy chế kiểm tra, nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường