Nghị định Số: 16/2015/NĐ-CP Quy chế tự chủ của Đơn vị sự nghiệp Công lập

14

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương I: Những Quy định chung

Chương II: Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công

Chương III: Tổ chức thực hiện

Down load xem chi tiết tại đây

Bài trướcQuyết định Số: 1599 /QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức
Bài tiếp theoQuyết định Số: 368/QĐ- BTNMT Ban hành quy chế kiểm tra, nghiệm thu các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường