Quyết định Số: 1599 /QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế quản lý công chức, viên chức

6

Căn cứ Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 quy định những người là công chức; số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 về quản lý biên chế công chức; số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010; số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức; số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 về việc xử lý kỷ luật đối với công chức; số 66/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2011 quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước; số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011; Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các văn bản liên quan;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005; số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản liên quan;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2005/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2012 và thay thế các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 918/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Quy định về quản lý công chức, viên chức; số 1476/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 7 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy định về quản lý công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 918/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 5 năm 2009; số 2528/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 12 năm 2008 về việc ủy quyền ký quyết định, công văn cử, xác nhận thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ra nước ngoài.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải;

– Ban Tổ chức Trung ương Đảng;

– Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ,

Giáo dục và  Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông;

– Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao;

– Cục Quản lý xuất, nhập cảnh, Bộ Công an;

– Ban cán sự  đảng; Đảng uỷ Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ, Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ;

– Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

– Các Đài KTTV khu vực, Trung tâm trực thuộc

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia;

– Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc các Tổng cục, Cục;

– Các Liên đoàn trực thuộc Trung tâm QH&ĐTTNN;

– Lưu: VT, TCCB. Sg150

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Minh Quang

 

Download xem chi tiết tại đây

Bài trướcChế độ thai sản
Bài tiếp theoNghị định Số: 16/2015/NĐ-CP Quy chế tự chủ của Đơn vị sự nghiệp Công lập