Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Quản lý nhà nước về Địa chất Khoáng sản  >  Bài hiện tại

Thông tư Số: 42/2016/TT/BTNMT Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

By   /  10/10/2017  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư Số: 42/2016/TT/BTNMT Quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

    Print       Email

Thông tư này quy định về nội dung kỹ thuật của công tác đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản được quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2, Điều 22 Luật Khoáng sản. Nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế, bố trí các dạng công việc đánh giá khoáng sản được quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Thông tư này.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về địa chất khoáng sản; tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền và hải đảo.

 

Download xem chi tiết tại đây

 

    Print       Email