Phòng Khoáng sản

76

Phòng Khoáng sản được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Khoáng sản Kim loại và phòng Khoáng sản Không kim loại.

Vị trí và chức năng

Phòng Khoáng sản có chức năng tổ chức triển khai thực hiện và quản lý chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về khoáng sản và sinh khoáng.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, xây dựng, tổ chức, hợp tác thực hiện, tham gia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu thuộc chuyên ngành khoáng sản và sinh khoáng.

2. Đề xuất, xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, điều tra về địa chất và khoáng sản và các lĩnh vực liên quan.

3. Tham gia nghiên cứu và xây dựng các quy trình kỹ thuật, quy trình công nghệ chế biến, sử dụng khoáng sản.

4. Gia công, phân tích, kiểm tra các loại mẫu khoáng sản phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra địa chất và khoáng sản với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Viện.

5. Tư vấn và xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu chuyên ngành khoáng sản và sinh khoáng.

6. Tham gia cung cấp các dịch vụ khoa học, kỹ thuật và công nghệ về địa chất và khoáng sản; hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chuyên ngành với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia đào tạo Sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, hợp tác quốc tế về địa chất và khoáng sản.

8. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo phân công của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo đương nhiệm

ThS. Tạ Đình Tùng

Phó Trưởng phòng
điều hành

Bài trướcTrung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất
Bài tiếp theoPhòng Kiến tạo và Địa mạo