Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất

155

Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất được thành lập dựa trên cơ sở chuyển đổi tổ chức và hoạt động của Phòng Viễn thám – Toán địa chất cũ.

Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất có tên giao dịch quốc tế bằng Tiếng Anh: Center for Remote Sensing and Geohazards; tên viết tắt: CRaG.

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; có chức năng nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, tư vấn, và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực viễn thám, toán địa chất, tai biến địa chất, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, và các lĩnh vực liên quan khác.

2. Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở tại Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn  

1. Chủ trì xây dựng, tổ chức, hợp tác thực hiện, thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu, triển khai và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thám, toán địa chất, tai biến địa chất, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và các lĩnh vực liên quan khác.

2. Nghiên cứu, điều tra hiện trạng, xác định nguyên nhân, phân vùng, dự báo nguy cơ tai biến địa chất; đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ và khắc phục thiệt hại do tai biến địa chất, phục vụ quy hoạch và phát triển bền vững kinh tế – xã hội.

3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và khai thác dữ liệu, mạng internet, trí tuệ nhân tạo, học máy, hệ thống cơ sở dữ liệu không gian trực tuyến, phân tích và xử lý dữ liệu mô hình không gian trong địa chất và khoáng sản và phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

4. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển khoa học công nghệ; tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, quy định kỹ thuật về viễn thám, toán địa chất, tai biến địa chất, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và các lĩnh vực liên quan phục vụ cho yêu cầu phát triển của Viện và của ngành địa chất.

5. Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, xây dựng và đánh giá dự án, tư vấn triển khai dự án, đề án về viễn thám, toán địa chất, tai biến địa chất và các lĩnh vực liên quan đến địa chất và khoáng sản.

6. Liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực viễn thám, toán địa chất, tai biến địa chất và các lĩnh vực liên quan khác theo qui định của pháp luật.

7. Ứng dụng viễn thám và GIS trong điều tra cơ bản, đo đạc, thu thập, phân tích, xử lý các dữ liệu thông tin không gian phục vụ công tác quản lý nhà nước và các nhu cầu của xã hội.

8. Sản xuất, thử nghiệm phần mềm và cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực viễn thám, tai biến địa chất, toán địa chất và dữ liệu không gian phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản.

9. Tư vấn, giám sát thi công dự án, đề án, thực hiện các hoạt động dịch vụ về địa chất và khoáng sản, viễn thám, toán địa chất, tai biến địa chất và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

10. Tư vấn việc xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư chuyên ngành, chuyển giao các công nghệ thuộc lĩnh vực viễn thám, toán địa chất và tai biến địa chất.

11. Cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ, giáo dục cộng đồng, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực viễn thám, toán địa chất và tai biến địa chất.

12. Tham gia đào tạo Sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về viễn thám, toán địa chất, tai biến địa chất, thiên tai và lĩnh vực liên quan.

13. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo phân công của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

14. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.


Bài trướcPhòng Địa chất thủy văn và Địa chất công trình
Bài tiếp theoPhòng Khoáng sản