Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học

102

Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học được thành lập trên cơ sở sáp nhập phòng Kinh tế địa chất – Nguyên liệu khoáng và bộ phận Toán địa chất thuộc phòng Viễn thám – Toán địa chất.

Vị trí và chức năng

Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học có chức năng tổ chức triển khai thực hiện và quản lý chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về Địa chất kinh tế và Địa tin học, các nhiệm vụ có ứng dụng Địa tin học trong địa chất và khoáng sản và các lĩnh vực liên quan.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, xây dựng, tổ chức, hợp tác thực hiện, tham gia thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực Địa chất kinh tế và Địa tin học, các nhiệm vụ có liên quan tới ứng dụng địa tin học trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

2. Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học, xây dựng hệ phương pháp đánh giá giá trị kinh tế tài nguyên khoáng sản và tài nguyên địa chất; hiệu chỉnh, bổ sung định mức, đơn giá dự toán các công trình địa chất và các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật; nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp địa tin học trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

3. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên và đề xuất phương hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

4. Tư vấn, giám sát và tham gia thẩm định dự toán, quyết toán đề án, dự án địa chất và khoáng sản; định mức kinh tế – kỹ thuật và đơn giá ngành tài nguyên môi trường; các báo cáo tính tiền sử dụng số liệu thông tin điều tra, thăm dò khoáng sản, cấp quyền khai thác khoáng sản, báo cáo thăm dò khoáng sản; Tư vấn, lập dự án liên quan tới khai thác, sử dụng các ứng dụng địa tin học, GIS trong địa chất và khoáng sản và các lĩnh vực liên quan.

5. Tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch nghiên cứu chuyên ngành Địa chất kinh tế và Địa tin học; nghiên cứu xây dựng quy trình, quy phạm kỹ thuật, đào tạo cán bộ chuyên sâu phục vụ yêu cầu phát triển của Viện và ngành Địa chất.

6. Tham gia cung cấp dịch vụ khoa học, công nghệ về địa chất và khoáng sản, hợp tác nghiên cứu, triển khai và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ về Địa chất kinh tế và Địa tin học trong các lĩnh vực có liên quan với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia đào tạo Sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về Địa chất kinh tế và Địa tin học.

8. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo phân công của Viện trưởng và quy định của pháp luật.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Bài trướcThông tư Số: 20/2017/TT-BTNMT Thông tư ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
Bài tiếp theoPhòng Địa hóa và Môi trường