Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Tin nổi bật  >  Bài hiện tại

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

By   /  29/10/2020  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

    Print       Email

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo Nhân Dân số ra hôm nay ra phụ trương đặc biệt, đăng toàn văn 04 dự thảo báo cáo và Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo T.Ư về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông tin cụ thể xem tại đường link sau:

https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/cong-bo-cac-du-thao-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang-621133/

151-HD-BTGTW (CB văn kiện ĐH XIII)

    Print       Email