Loading...
Bạn đang ở đây:  Trang chủ  >  Quản lý nhà nước về Tổ chức Hành chính  >  Bài hiện tại

Thông tư liên tịch Số: 01/2011/TT-BNV

By   /  10/10/2017  /  Chức năng bình luận bị tắt ở Thông tư liên tịch Số: 01/2011/TT-BNV

Văn bản hướng dẫn về thể thức Văn bản và Kỹ thuật trình bày Văn bản Quy phạm Pháp luật

    Print       Email

Ngày 19/01/2011, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ đã ra thông tư liên tịch số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân.

Thông tư liên tịch số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản.

Các phụ lục thông tin liên tịch hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Phụ lục I: Bẳng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao

Phụ lục II: Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản

Phụ lục III: Sơ đố bố trí các thành phần thể thức bản sao văn bản

Phụ lục IV: Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản và thể thức bản sao

Phụ lục V:  Mẫu trình bày văn bản và bản sao văn bản

Phụ lục VI: Viết hoa trong văn bản hành chính

 

Download xem chi tiết tại đây

 

    Print       Email