Trung tâm Karst và Di sản địa chất

99

Vị trí và chức năng

Trung tâm Karst và Di sản địa chất là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và dịch vụ về địa chất karst, địa chất thủy văn karst, đất và sử dụng đất karst, hang động karst, khoáng sản karst và môi trường karst; di sản địa chất, công viên địa chất và du lịch địa chất; địa chất môi trường, địa chất y học (sau đây gọi chung là Địa chất Karst và Di sản địa chất).

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, xây dựng, tổ chức, hợp tác thực hiện, thẩm định các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển khoa học công nghệ về Địa chất chất Karst và Di sản địa chất.

2. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước  trong việc tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ về Địa chất Karst và Di sản địa chất theo qui định của pháp luật.

3. Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật, xây dựng và đánh giá dự án, tư vấn triển khai dự án, đề án về Địa chất Karst và Di sản địa chất và các lĩnh vực liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững các vùng karst.

4. Khảo sát đo vẽ hang động karst, thành lập dự án quy hoạch, sử dụng bền vững hang động karst.

5. Điều tra, thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng và tư vấn, lập dự án khai thác, sử dụng hợp lý các loại khoáng sản, tài nguyên nước ở các vùng karst.

6. Tư vấn, giám sát thi công dự án, đề án; thực hiện các hoạt động dịch vụ về Địa chất Karst và Di sản địa chất theo quy định của pháp luật.

7. Tư vấn và xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư chuyên ngành, chuyển giao các công nghệ thuộc lĩnh vực Địa chất Karst và Di sản địa chất.

8. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ khoa học và giảng dạy, đào tạo đại học, Sau đại học thuộc lĩnh vực Địa chất Karst và Di sản địa chất phục vụ cho yêu cầu phát triển của Viện và ngành Địa chất.

9. Quản lý tổ chức, viên chức và người lao động; tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

10. Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – kế toán của đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

 

Lãnh đạo trung tâm đương nhiệm

ThS. Đỗ Thị Yến Ngọc

 Giám đốc Trung tâm

Email: yenngoc1968@gmail.com

 

Bài trướcPhân viện khoa hoc Địa chất và Khoáng sản phía Nam
Bài tiếp theoThông báo tuyển sinh 2017 Đợt 2