Phòng Kế hoạch và Tài chính

48

Phòng Kế hoạch và Tài chính được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2003, trên cơ sở sáp nhập phòng Kế toán – Tài vụ và phòng Kế hoạch thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. Từ năm 2018, phòng được đổi tên thành phòng Kế hoạch và Tài chính.

Với sự cố gắng, tận tụy, đoàn kết và ý thức tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ làm công tác kế hoạch, tài chính kế toán qua các thời kỳ, Phòng Kế hoạch và Tài chính đã luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch và Tài chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về kế hoạch, tài chính và quản lý, sử dụng tài sản theo quy chế quy định của Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng và bảo vệ kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh, bổ sung hàng năm và kế hoạch dài hạn của Viện; Xây dựng phương án tổ chức thực hiện các hoạt động Tài chính hàng năm, dài hạn của Viện sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

2. Chủ trì hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài, dự án lập dự toán và bảo vệ kế hoạch các nhiệm vụ; Xây dựng văn bản giao nhiệm vụ kế hoạch cho các đơn vị trong Viện và hợp đồng kinh tế liên quan.

3. Tham gia thẩm định, xét duyệt đề cương, báo cáo tổng kết các chương trình, đề án, đề tài, hợp đồng, luận chứng kinh tế – kỹ thuật.

4. Chủ trì giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, tổ chức nghiệm thu khối lượng và chất lượng thực hiện các bước địa chất. Chịu trách nhiệm trước Viện về tiến độ, khối lượng, chất lượng các nhiệm vụ được giao.

5. Chủ trì công tác quản lý và giao nhận mẫu. Thừa uỷ quyền của Viện trưởng ký phiếu gửi gia công, phân tích mẫu của các đề tài, đề án, dự án.

6. Chủ trì xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản cố định hàng năm; theo dõi quản lý, đề xuất giải quyết, làm thủ tục điều động, thanh lý tài sản cố định, trang thiết bị kỹ thuật. Trích lập và phân bổ quỹ cơ quan, khấu hao tài sản cố định theo quy định của Nhà nước.

7. Chủ trì xây dựng, trình hồ sơ đấu thầu mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.

8. Chủ trì lập và thực hiện kế hoạch thu chi tháng, quý, năm trên cơ sở kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất; Phân tích hoạt động kinh tế của Viện hàng quý, năm về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đề xuất biện pháp quản lý thích hợp nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao, bảo toàn vốn.

9. Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng nguồn kính phí theo kế hoạch, nhiệm vụ bổ sung của các đơn vị trực thuộc Viện. Tổ chức thực hiện công tác kế toán, quyết toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc và của Viện. Giám sát kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động kinh tế tài chính phát sinh đảm bảo thu, chi đúng nguyên tắc và sử dụng vốn đúng mục đích, chấp hành theo đúng luật Kế toán, luật Ngân sách Nhà nước và luật Thuế.

10. Thừa ủy quyền Viện trưởng kiểm tra, xem xét và duyệt các báo cáo quyết toán tài chính của các đơn vị trực thuộc Viện.

11. Quản lý tổ chức, vị trí việc làm, viên chức và người lao động; tài sản thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và theo phân công của Viện trưởng.

12. Thống kê, báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Tài chính của Viện; phân tích hoạt động tài chính hàng quí, năm về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Viện và đề xuất biện pháp quản lý.

13. Thừa hành, thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

Lãnh đạo phòng đương nhiệm

  

ThS. Nguyễn Hồng Quang

 Trưởng phòng 

Email: nh_quang71@yahoo.com

 

CửN. Huỳnh Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng – Kế toán trưởng

Email: haht@vigmr.vn

 

 

KS. Lưu Văn Tâm

Phó trưởng phòng

 

Bài trướcPhòng Cổ sinh và Địa tầng
Bài tiếp theoPhòng Khoa học Đào tạo và Hợp tác quốc tế